4 Lijst van mogelijke boeken

Hier volgt een lijst van boeken met een korte beschrijving. Vul die lijst aan, bijvoorbeeld met boeken die over jouw werkveld gaan. Kijk ook in de literatuurlijst van het boek Praktische gespreksvoering.

 

 • Azghari, Youssef, Aan de slag met diversiteit. Effectief communiceren met verschillende culturen. Den Haag: Boom Lemma, 2009. ISBN 978‐90‐2441‐834‐3. 166 blz.
  Aan de slag met diversiteit voorziet in een behoefte van beroepskrachten in de dienstverlening. Dit boek geeft een concreet handvat om beter om te gaan met culturele diversiteit.
  Aan de slag met diversiteit maakt zowel de verschillen als overeenkomsten helder in denken en doen tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond. Voor een beter contact met de ander is een nieuwe manier van denken nodig over vraagstukken op het gebied van diversiteit: het diversiteitsdenken.
  Met het gebruik van het brugmodel wordt het diversiteitsdenken aan de hand van casussen uit de praktijk gedemonstreerd. Het doel is te komen tot een geslaagde cultuurbepaalde communicatie. Effectief communiceren met mensen uit verschillende culturen is het eindresultaat.
   
 • Beyn, Anique de, In gesprek met kinderen. De methodiek van de kindertelefoon. Amsterdam: NIZW/SWP, 2004. ISBN 90 8560 013 8. 136 blz.
  Praktisch boek over de methode die medewerkers van de kindertelefoon gebruiken in hun gesprekken met kinderen. Heel bruikbaar model, sluit aan bij de theorie en de praktijk van het boek Praktische gespreksvoering.

 

 • Booijink, Marijke, Terug naar de basis. Communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primaire onderwijs. Universiteit Leiden, Faculteit der Sociale Wetenschappen, 2007. 188 blz.
  De onderwijspositie van veel allochtone leerlingen vraagt om extra aandacht. Het contact tussen scholen en hun ouders wordt daarbij vaak als struikelblok ervaren. Er heeft daarom onderzoek plaatsgevonden naar de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het basisonderwijs.
  Ook al is dit boek geschreven over de situatie van het basisonderwijs, sommige uitgangspunten en aanbevelingen zijn ook voor andere onderwijsinstellingen van belang.
  Het onderzoeksrapport is te bestellen of te downloaden op
  http://www.kpcgroep.nl/Publicaties/Terug-naar-de-basis-Onderzoeksrapport.aspx

 

 • Booijink, Marijke, Terug naar de basis. Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs, handreiking. Universiteit Leiden, Faculteit der Sociale Wetenschappen, 2007. 56 blz.
  De onderwijspositie van veel allochtone leerlingen vraagt om extra aandacht. Het contact tussen scholen en hun ouders wordt daarbij vaak als struikelblok ervaren. Er heeft daarom onderzoek plaatsgevonden naar de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het basisonderwijs. Voor scholen die willen werken aan de communicatie met ouders, is op basis van de onderzoeksbevindingen een handreiking geschreven. Deze handreiking laat zien dat goede communicatie realiseerbaar is. De handreiking geeft inzicht in ervaringen van leerkrachten en ouders zelf. Citaten illustreren de dilemma’s die zij ervaren. Bovendien vindt u er praktische aanbevelingen, waar u zo mee aan de slag kunt. Veel van deze maatregelen worden op andere scholen al toegepast en geven goede resultaten.
  Deze handreiking is te bestellen of te downloaden op http://www.kpcgroep.nl/Publicaties/Terug-naar-de-basis-Handreiking.aspx
 • Derks, Lucas en Jaap Hollander, Essenties van NLP. Sleutels tot persoonlijke verandering. Utrecht: Servire, 2009 (negende druk). ISBN 978-90-215-9821-5. 720 blz.
  De psychologen Hollander en Derks beschouwen het beoefenen van NLP als een opwindend experiment. In de afgelopen vijftien jaar onderzochten zij via het Neuro-Linguïstisch Programmeren de psychologische verschijnselen die de praktijk van therapie, training en advies bepalen.
  Een eenvoudiger boek over NLP is het boek van O’Connor in deze lijst.
 • Durrant, Michael, Creatieve oplossingen bij gedragsproblemen op school. Apeldoorn/Antwerpen: Garant, 2007 (Fontys OSO-reeks nr. 3) (derde druk). ISBN978-90-441-2157-5. 175 blz.
  Bij een psychologisch onderzoek gaat het vaak om de vraag wat een cliënt mankeert. Leerlingen vertonen problematisch gedrag en aan een psycholoog wordt gevraagd om te onderzoeken in welke categorie deze problematiek thuishoort. Dit onderzoek kost tijd en geld en de leerling schiet er niets mee op. De betrokkenen zijn gebaat bij praktische stappen die leiden tot de oplossing van de problematiek. In dit boek wordt een aantal creatieve methoden genoemd die leiden tot een oplossing. In de praktische gerichtheid sluit deze methode aan bij de Human Social Functioningmethode van Eugene Heimler.

 

 • Egan, Gerard, Deskundig hulpverlenen. Een model, methoden en vaardigheden. Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2012 (elfde druk). ISBN9789023248293. 548 blz.
  Een degelijk studieboek, gestoeld op de theorie van Carl Rogers. Gerard Egan presenteert een hulpverleningsmodel waardoor cliënten leren problemen effectiever aan te pakken, hun mogelijkheden beter te ontwikkelen en kansen te benutten.

 

 • Ehlers, Sonja en Alfred Volkers, Gespreksvaardigheden voor de hulpverlening. Amersfoort Thiememeulenhoff Bv, 2011 (tweede druk). ISBN 9789006951226. 127 blz.
  Gesprekken voeren in het kader van hulpverlening – daarover handelt dit praktische boek. Het uitgangspunt van een hulpverleningsgesprek is volgens de auteurs dat de zorg vraaggericht is, de cliënt centraal staat en dat deze zelf zijn hulpvraag formuleert. Het boek is uitgewerkt voor de ambulante beroepspraktijk maar is even bruikbaar voor andere sectoren.
  Dit boek maakt ook gebruik van principes van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP).

 

 • Gordon, Thomas, Luisteren naar kinderen. De nieuwe methode voor overleg in het gezin. Utrecht: Kosmos Uitgevers, 2010. ISBN 9789021547893. 239 blz.
  Praktische methode voor het gezin, maar ook toe te passen in een school of bij de jeugdhulpverlening.

 

 • Gramsbergen-Hoogland, Y.H. en H.T. van der Molen, Gesprekken in organisaties. Groningen: Wolters-Noordhoff, 2011 (tweede, uitgebreide druk). ISBN 978-90-01-79471-2. 267 blz.
  Vanuit de noodzakelijke theorie maakt het boek snel de vertaalslag naar de praktijk. De student krijgt zicht op concrete gesprekken in professionele situaties. Gesprekken in organisaties is gericht op oefenen en leent zich uitstekend voor practica. Een gedeelte van de theorie van dit boek gaat terug op het boek van Van der Molen in deze lijst.

 

 • Hoffman, Edwin, Interculturele gespreksvoering. Theorie en praktijk van het TOPOI-model. Houten [etc.]: Bohn Stafleu Van Loghum, 2013 (derde druk). ISBN 9789036802949. 369 blz.
  Het letterwoord TOPOI staat voor Taal, Ordening, Personen, Organisatie en Inzet. Het zijn de vijf gebieden waar zich in de communicatie cultuurverschillen en misverstanden kunnen voordoen. Het TOPOI-model omvat een praktisch analyse- en interventiekader om deze cultuurverschillen en misverstanden in de gespreksvoering op te sporen en aan te pakken. De talloze praktijkvoorbeelden, de verwerkingsopdrachten na elk hoofdstuk en de toepassingen van het TOPOI-model op praktijksituaties maken dit boek heel bruikbaar.

 

 • Lang, G. en H.T. van der Molen, Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening. Amsterdam: Boom Nelissen, 2012 (zestiende druk). ISBN 9789024402021. 246 blz.
  Dit boek gaat over tweegesprekken in hulpverleningssituaties in de praktijk. In dit boek vormen uitgangspunten over het omgaan met mensen, theoretische inzichten en praktisch handelen een harmonieus geheel.

 

 • Molen, H.T. van der, F. Kluytmans en M. Kramer, Gespreksvoering. Vaardigheden en modellen. Groningen/Heerlen: Wolters-Noordhoff/Open Universiteit Nederland, 2011 (derde druk). ISBN 9789001794903. 208 blz.
  Dit is een uitvoerig, degelijk boek, wetenschappelijk onderbouwd met aandacht voor verschillende vormen van gesprekken, met name ook het probleemverhelderend gesprek en het slechtnieuwsgesprek.

 

 • O’Connor, Joseph en John Seymour, NLP-gids voor optimaal functioneren. Neurolinguïstisch programmeren voor beginners. Haarlem: De Toorts, 2012 (zevende druk). ISBN 978 90 6020 683 6. 240 blz.
  Dit boek is goed als eerste kennismaking met NLP. Het is eenvoudig geschreven, al is de methode op zich niet gemakkelijk. NLP is een verzameling van veel denkbeelden, visies en technieken.

 

 • Pinto, D., Interculturele communicatie. Houten [etc.]: Bohn Stafleu Van Loghum 2007. ISBN 9789031351329. 306 blz.
  Dit boek is ontstaan uit de samenvoeging van de eerder verschenen titels Interculturele communicatie en Interculturele conflicten.

 

 • Ready, Romilla en Kate Burton, NLP voor Dummies. Amsterdam [etc.]: Addison Wesley, 2005 (tweede druk). ISBN 9789043022804 381 blz.
  Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is gebaseerd op gezond verstand en heeft de levens van miljoenen mensen verrijkt. Door je te laten zien hoe je je denken kunt sturen en aanpassen, helpt NLP je om negatieve gedachten los te laten en sterke innerlijke overtuigingen te ontwikkelen ten aanzien van jezelf en de wereld. NLP voor Dummies is de eenvoudigste manier om de voordelen van NLP aan den lijve te ondervinden. Het geeft praktische gereedschappen voor grotere persoonlijke kracht en effectiviteit.

 

 • Reynaert, Wouter en Rupert Spijkerman, Loopbaandilemma’s. Leer- en zoekprocessen op de arbeidsmarkt. Leeuwarden: LDC, 1995. ISBN 9789073754614. 208 blz.
  In dit boek worden gesprekken vooral gezien bekeken binnen de theorie en praktijk van loopbaanbegeleiding. Dit boek werd in opdracht van het LDC geschreven. Het is een methodiekboek voor loopbaancoaching. Het unieke van dit boek is dat het een nieuw begrippenkader aanreikt om mensen te helpen bij zelfsturing in hun loopbaan.

 

 • Spijkerman, Rupert, Loopbaangesprekken. Praktijk en theorie van een ervaren loopbaanadviseur. Zaltbommel: Thema, 2005. ISBN 9789058711168. 144 blz.
  In dit handboek komen veel facetten, ingangen en werkvormen rond loopbaangesprekken aan de orde. Van de basis van het loopbaangesprek – de gespreksvoering – tot de verschillende vormen van evaluatie van het begeleidingstraject. De vele voorbeeldzinnen en dialogen maken Loopbaangesprekken levendig en herkenbaar. De bijlagen bevatten handige formulieren die je kunt gebruiken in je eigen praktijk.
  Loopbaangesprekken is voor iedereen die beroepsmatig loopbaangesprekken voert: leidinggevenden, schooldecanen, personeelsconsulenten, loopbaancoaches en outplacementconsulenten. Voor beginnende beroepsbeoefenaren is dit boek een gedegen en praktische inwijding in een mooi vak. Voor diegenen die meer ervaren zijn, is het een waardevol opfris- en verrijkingsboek met veel handreikingen voor de praktijk.

 

 • Vrolijk, A., Gesprekstechniek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1991. ISBN 9789031312283. 512 blz.
  Uitgaande van duidelijke theorie worden praktisch en beknopt de verschillende methoden en modellen voor gesprekken beschreven.
   
 • Wagenaar, Kees en Trees Das, In gesprek met Human Social Functioning. Methodische gespreksvoering in begeleidingssituaties. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2005. ISBN 9789044119121. 141 blz.
  Het boek handelt over de HSF-methode. Het concretiseren komt in dit boek minder uitgebreid aan de orde dan in Praktische gespreksvoering. Wel behandelt het boek ook andere gespreksvormen en methoden binnen de HSF, zoals werken met de dialoog.